Kako napisati naučni rad? – Nekoliko saveta u najkraćim crtama

 

O tome kako napisati naučni rad i o samim tehnikama naučnog rada napisane su knjige i knjige. Ono što mi ovde želimo, to je da u najkraćim crtama prikažemo osnovne karakteristike o kojima treba vodti računa prilikom pisanja.

Naučni rad je izveštaj o originalnim rezultatima istraživanja, koji doprinosi razumevanju nekog problema ili pruža drugačiji pogled na neku već istraženu problematiku. Postoje nekoliko vrste naučnih radova: originalni naučni članci, pregledni članci, teze i izlaganja na naučnim skupovima. Evo nekoliko osnovnih koraka u pisanju naučnih radova.

 

Upoznavanje sa tematikom

Najpre morate da se dobro upoznate sa tematikom i pronađete relevantne izvore iz oblasti o kojoj želite da pisati. Ovi izvori će Vam kasnije koristiti kada opisujete teorijski okvir rada (to je onaj deo koji ide posle uvoda, gde treba navesti nekoliko najbitnijih imena iz date oblasti, kao i šta su rekli, tj. napisali).

 

Definisanje teme, problematike i hipoteze

Jednom kada ste već prelistali litareturu i kada otprilike znate o čemu ćete pisati, potrebno je da što preciznije definišete temu. To je ujedno i definisanje istraživanja i formulisanje hipoteze. Bilo bi dobro odmah definisati i strukturu rada.

 

Prikupljanje korpusa

Ova faza podrazumeva prikupljanje materijala na kojim ćete izvršiti istraživanje (tekstovi, ankete, tabele itd.). Računajte da ova faza može oduzeti dosta vremena.

 

Analiza podataka

Kada ste konačno prikupili korpus, možete preći na istraživanje i na analizu podazaka.

 

Pisanje

Na kraju ostaje da se istraživanje stavi na papir, tj u neki Word dokument. Tokom upoznavanja sa tematikom i istraživanja litareture možete da hvatate beleške i da krenete sa pisanjem nekih delova. Nemojte da zaboravite samo da navodite i izvore. Uvod i zaključak ostavi za kraj.

 

Naučni rad
Tokom istraživanja litareture možete da hvatate beleške i da krenete sa pisanjem

 

Svaki naučni rad mora da ima sledeću strukturu:

  • Naslov – treba da iskaže suštinu rada, da bude precizan, jasan i ne propširan.
  • Apstrakt (sažetak) – 150 do 200 reči koje opisuje problematiku, svrhu, cilj, metode, očekivane rezultate i zaključke rada. Treba da sadrži celinu bez uvida u celi rad, tako da može da se pojavljuje i samostalno.
  • Ključne reči – 5 do 10 reči neophodnih zbog indeksiranja članka.
  • Uvod – kratak pregled problematike (beckground), definisati šta se o predmetu istraživanja ne zna, postaviti hipoteze, definisati cilj rada i rezultate koji se očekuju.
  • Teorijski okvir – nekoliko relevantnih izvora koji govore o temi o kojoj pišete i na koju nadovezujete Vaše istraživanje.
  • Istraživanje – materijal i metode: studije, merenja, statističke analize, intervencije itd. Odgovor na pitanja: šta, kako, gde, koliko i zašto.
  • Rezultati – najvažniji deo, prikaz ključnih rezultata istraživanja koji se mogu prikazati tekstualno, grafički, tabelarno, ilustracijama itd.
  • Diskusija – komentari istraživanja, interpretacija rezultata, razmatranje posledica itd. Odgovor na pitanje čemu sve to ?
  • Zaključak – rezimiranje rada i ukazivanje na smernice za daljnja istraživanja, postaviti novu hipotezu. Odgovor na pitanje šta dalje?
  • Litaretura – reference koje se koriste u tekstu. Za literaturu mogu da se koriste naučne publikacije, naučni časopisi, doktorske disertacije, enciklopediije itd., ali nikako ne vikipedija. Vodite računa da koristite stil koji se zahteva u časopisu ili zborniku za koji pišete.

 

Nadamo se da smo delimično odgovorili na pitanje kako napisati naučni rad? Za detaljnije pisanje naučnog rada trebalo bi pročitati još neku relevantnu litareturu. Ukoliko ste završili studije, pogledajte i koja su najčešća pitanja na intervjuu za posao. Srećno!

 

 

 

0 komentara na "Kako napisati naučni rad? - Nekoliko saveta u najkraćim crtama"

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website © Deboxd.
Skip to toolbar