Statut Udruženja Interkulturalis – IKU

Statut Udruženja Interkulturalis:

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Osnivačkoj skupštini održanoj 20. novembra 2018. godine u Nišu, usvojen je

STATUT

UDRUŽENjA „Interkulturalis“

 

 

Opšte odredbe

Član 1

Udruženje „Interkulturalis“, (u daljem tekstu „Udruženje“) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti interkulturne edukacije i saradnje između različitih kultura u društvenom, ekološkom, političkom i ekonomskom smislu.

Naziv i sedište

Član 2.

Naziv Udruženja je: «Interkulturalis»,

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: „Interkulturalis“

Skraćeni naziv Udruženja je: „IKU”

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je: „IKU”

Član 3.

Udruženje ima sedište u Nišu

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 4.

Znak Udruženja je:

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Udruženje, u donjoj polovini Niš, a u sredini „IKU”.

Član 5.

Zvanična korespondencija Udruženja obavlja se na srpskom jeziku (i ćiriličnim i latiničnim pismom). Po potrebi, u pisanoj korespodenciji koriste se i drugi jezici, kao: francuski, engleski, ruski, nemački, bugarski, rumunski, mađarski i drugi jezici u zavisnosti od maternjeg jezika korespondenata.

Ciljevi Udruženja

Član 6.

Ciljevi Udruženja su:

 • Organizovanje predavanja, radionica, skupova, kampova, kulturnih događaja, turističkih događaja, gastronomskih ponuda, muzičkih i drugih manifestacija u cilju interkulturne edukacije i upoznavanja različitih kultura, naroda, običaja i tradicija;
 • Jačanje i unapređenje međunarodne, međugranične i regionalne saradnje, pre svega mladih iz zemalja Zapadnog Balkana, u domenu privrede, ekologije, nauke, inovacija i kulturne saradnje kao ključnog faktora za društveno-ekonomski razvoj;
 • Unapređenje interkulturne saradnje studenata i mladih, praćenje rada državnih institucija i javnih politika od značaja za ovu populaciju kroz ostvarivanje partnerstva s resornim ministarstvima i drugim organima uprave;
 • Promocija evroatlantskih integracija kao strateškog zadatka državne i javne uprave, ali i velikog broja građana u cilju transformacije političkog, ekonomskog, socijalnog, ekološkog i kulturnog okruženja kao osnove za društveno-ekonomski razvoj u Srbiji;
 • Unapređenje i promocija tolerancije, poštovanja ljudskih prava i demokratske kulture, kao i prevencija diskriminacije po bilo kom osnovu, integracija mladih pripadnika, nacionalnih manjina, mladih sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa u društveni sistem;
 • Predstavljanje naše zemlje, promovisanje turističkih, prirodnih, kulturnih i istorijskih bogatstva drugim zemljama i narodima u cilju jačanja međunarodne saradnje Srbije sa inostranstvom;
 • Predstavaljanje prednosti i potencijala našeg tržišta i naše ekonomije drugim zemljama u cilju jačanja međunarodnih ekonomskih odnosa Srbije sa drugim državama;
 • Neformalno učenje stranih jezika i kultura kao osnovnog sredstva u povezivanju različitih kultura, prevazilaženju različitosti, ali i povećanja mogućnosti u pronalaženju posla i nastupanju na inostranim tržištima;
 • Upoznavanje mladih sa osnovama međunarodnih ekonomskih odnosa, poslovanja, pregovaranja u cilju jačanja ekonomskih veza između različitih kultura, ali i unapeđenju karijere i lakšeg dolazka do zaposlenja;
 • Pomaganje maturantima prilikom profesionalne orjentacije i odabira fakulteta, kao i pomoć brucošima na početku studija kako bi postali međunarodno priznati stručnjaci;
 • Razvoj, promocija i podsticaj preduzetničkog duha i otvaranje prema novim tržištima kod studenata i mladih u cilju unapređivanja lokalnog ekonomskog razvoja, poboljšavanja kvaliteta životnog standarda i sprečavanja odliva mozgova;
 • Razvoj, promocija i poboljšanja kritičkog načina razmišljanja, upotreba argumentacije, distanciranje od predrasuda i usvajanje novih saznanja na osnovu logičkih zaključaka;
 • Sprečavanje odlazaka mladih i obrazovanih („odliva mozgova“) u inostranstvo i predstavljanje strategija za njihov ostanak;
 • Povezivanje mladih iz različitih sredina i država putem radionica, skupova, kampova, kulturnih događaja i putovanja u cilju razvijanja interkulturalne saradnje, kao i umrežavanje i saradnja između srodnih organizacija iz zemlje i inostranstva na projektima;
 • Promocija zaštite životne sredine, zdravog načina života, rekreativnih aktivnosti, borba protiv zagađenja kao globalnog problema i približavanja mladih prirodi i prirodnim bogatstvima kao osnov za očuvanje ljudske egzistencije;
 • Promocija obnovnjivih izvora energije koja ima za cilj da kroz promociju koncepta energetske efikasnosti unapredi i podigne svest o racionalnom korišćenju energenata i zaštitu životne sredine.

Član 7.

Radi ostvarivanja svojijh ciljeva, Udruženje naročito:

 • Formuliše politike, vrednosne i stručne stavove u oblasti interkulturne edukacije i komunikacije, međunarodne ekonomije i ekologije;
 • Jača kapacitete svojih članova u skladu sa zakonom;
 • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti interkulturne komunikacije, međunarodne ekonomije, ekologije i drugih oblasti koje su od značaja za povezivanje različitih kultura, društva i ekonomija;
 • Daje stručna mišljenja i savete iz oblasti lingvistike, ekonomije, menadžmenta, turizma, restoraterstva, ekologije i ostalih disciplina koje mogu povezati različite kulture svim zainteresovanim stranama;
 • Organizuje (samostalno, ili zajedno sa drugim organizacijama) savetovanja, stručne skupove, seminare, treninge, okrugle stolove, manifestacije, kampove, stručne ekskurzije kao i druge vidove edukacije u vezi sa promocijom zdravog života, očuvanja životne sredine, učenja stranih jezika i upoznavanja drugih kultura;
 • Organizuje edukativne, kulturne, sportske, humanitarne i zabavne manifestacije, kao i razmene za studente i mlade u cilju njihovog međusobnog upoznavanja;
 • Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na interkulturnoj edukaciji stanovništva, a pre svega studenata i mladih;
 • Promoviše aktivizam, kreativnost, preduzetnički duh, inicijativu nastupanja na inostranim tržištima i privlačenja poslovnih stranih partnera u Srbiju;
 • Učestvuje u domaćim i inostranim projektima i programima radi ostvarivanja svojih ciljeva;
 • Kreira, promoviše i objavljuje internet sadržaje, nekomercijalne filmove, knjige, brošure i druge publikacije;
 • Uređuje i održava internet stranicu Udruženja;
 • Sarađuje sa univerzitetima, obrazovnim ustanovama, ustanovama kulture u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa institucijama, privrednim komorama, poslovnim klubovima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • Sarađuje sa ambasadama, konzulatima, stranim udruženjima, kulturnim centrima i institutima;
 • Podržava razvoj civilnog društva i kritičkog mišljenja kroz umrežavanje, zagovaranje i podizanje svesti građana o njihovom učešću u odlučivanju;
 • Organizuje eksperte iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i ostale stručnjake iz oblasti relevantnih za edukaciju stanovništva o drugim kulturama, narodima, kao i za njihovo aktivno učešće u procesu pridruživanja EU.

Uslovi i način učlanivanja i prestanka članstva

Član 8.

Članstvo u Udruženju može biti:

 • Pridruženo;
 • Punopravno;
 • Posebno

Pridruženo članstvo

Član 9.

U pridruženo članstvo može biti primljeno svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja, Statut i podnese prijavu za učlanenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 10.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 11.

Pridruženi član ima pravo da:

 • učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje u programima, projektima i akcijama Udruženja;
 • učestvuje na obukama na koje organizuje Udruženje;
 • učestvuje na obukama koje ne organizuje Udruženje, a na koje ga je poslalo Udruženje;
 • učestvuje bez prava odlučivanja na sednicama Skupštine Udruženja;
 • daje mišljenje i predloge na Skupštini Udruženja;
 • bude redovno informisan o radu Udruženja;
 • ostvari uvid u dokumenta Udruženja;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;
 • zahteva tumačenje Statuta.

Član 12.

Pridruženi član dužan je da:

 • se pridržava platforme vrednosti Udruženja;
 • učestvuje u skladu sa interesovanjem i mogućnostima u aktivnostima Udruženja;
 • obavesti Upravni odbor i napiše izveštaj o dešavanjima na obukama na kojima je
 • učestvovao van Udruženja, a na koje ga je poslalo Udruženje;
 • redovno plaća članarinu;
 • čuva ugled Udruženja.

Pridruženi članovi nemaju pravo glasa u Skupštini udruženja.

Skupština može doneti odluku da deo sednice bude zatvoren za pridružene članove.

Status pridruženog člana prestaje na zahtev pridruženog člana ili na osnovu odluke o prestanku članstva i odluke o prestanku pridruženog članstva udruženja, koju donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih delegata.

Punopravno članstvo

Član 13.

U punopravnu članstvo može biti primljena svaka osoba koja je provela najmanje godinu dana kao pridruženi član i podnosi prijavu za punopravno članstvo Upravnom odboru Udruženja.

O zahtevu za prijem u puntuatno članstvo odluku donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova.

Drugi kriterijumi za status punopravnog člana Udruženja donosi Upravni odbor Pravilnikom o stupanju u punopravno članstvo Udruženja.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 14.

Punopravni član ima pravo da:

 • učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje u programima, projektima i akcijama Udruženja;
 • učestvuje na obukama na kojima organizuje Udruženje;
 • učestvuje na obukama koje ne organizuje Udruženje, a na koje je ga je poslao Udruženje;
 • učestvuje sa pravom odlučivanja na sednicama skupštine Udruženja;
 • daje mišljenje i predloge Skupštini Udruženja;
 • bude redovno informisan o radu Udruženja;
 • ostvari uvid u dokumenta Udruženja;
 • bude biran i učestvuje u radu organa Udruženja;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;
 • zahteva tumačenje statuta.

Član 15.

Punopravni član dužan da:

 • redovno učestvuje u sjednicama skupštine udruženja;
 • pridržava platforme vrednosti udruženja;
 • učestvuje u skladu sa interesovanjem i mogućnostima u aktivnostima udruženja;
 • obavesti upravni odbor i napišite izveštaj o dešavanjima na treninzima na kojima i
 • učestvovao van udruženja, a na koji ga je poslao udruženje;
 • redovno plaća članarinu;
 • čuva ugled udruženja.

Status punopravnog člana prestaje na zahtev punopravnog člana ili na osnovu odluke o prestanku članstva i odluke o prestanku punopravnog članstva udruženja, koju donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih delegata.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Počasno članstvo

Član 16.

U počasno članstvo može biti primljeno svako lice koje ima posebne zasluge u ostvarivanju ciljeva Udruženja.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova, a na predlog Upravnog odbora.

Počasni članovi učestvuju u reprezentacionim i manifestacionim, a po želji, i u organizacionim oblicima rada Udruženja.

Ostali kriterijumi za status počasnog člana Udruženja donosi Upravni odbor Pravilnikom o stupanju u počasno članstvo Udruženja.

Status počasnog člana prestaje na zahtev počasnog člana ili na osnovu odluke Upravnog odbora.

Počasni članovi mogu prisustvovati na zasedanjima skupštine u svojstvu posmatrača, bez prava glasa.

Skupština može doneti odluku da deo sednice bude zatvoren za počasne članove.

Unutrašnja organizacija

Član 17.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i sekretarijat. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

 

Skupština

Član 18.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Zasedanje Skupštine može se organizovati i elektronskim putem.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o pitanjima u vezi sa članstvom;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina punopravnih članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih punopravnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih punopravnih članova.

Član 19.

Pravo glasa na Skupštini imaju punopravni članovi Udruženja.

Glasanje na Skupštini je javno, osim ako se prisutni članovi na sednici ne izjasne po određenim tačkama dnevnog reda drugačije.

Skupština može da odluči da se za pojedine odluke, u posebnim situacijama, glasa i elektronskom poštom.

Zatvoreni delovi sednice skupštine

Član 20.

Skupština može odlučiti da pojedini delovi zasedanja budu zatvoreni za javnost. Ovo se postiže upućivanjem proceduralnog predloga na glasanje. Ovakav predlog može se uputiti samo nakon usvajanja dnevnog reda Skupštine, a pre prelaska na narednu tačku dnevnog reda.

Zatvoreni delovi sednice otvoreni su za punopravne članove organizacije. Skupština može doneti odluku da deo sednice bude zatvoren za ostale članove. Skupština može odlučiti da dozvoli prisustvo zatvorenom delu sednice bilo kojem gostu.

Upravni odbor

Član 21.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik Upravnog odbora je, istovremeno, i predsednik Udruženja, i njegov/njen mandat takođe traje četiri godine.

Član 22.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Predsednik Upravnog odbora je ujedno i Predsednik Udruženja.

Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 23.

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • odlučuje o prijemu u posebno članstvo Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • inicira, priprema i podnosi projekte koji su u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 • donosi finansijske odluke;
 • podnosi Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Skupštini Udruženja;
 • imenuje predstavnike Udruženja u radnim grupama, savetima i drugim telima organizacija, institucija i preduzeća od interesa za Udruženje, koja nisu u sastavu Udruženja;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • sklapa i raskida privremene i stalne radne odnose radnika Udruženja prema potrebama, a u skladu sa odlukama Upravnog odbora, Statutom i Zakonom;
 • osniva tehničke i stručne službe i imenuje članove i koordinatore tih službi;
 • razmatra i usvaja druga opšta akta Udruženja;
 • formira radne grupe, timove i savetodavna tela i bira i opoziva njihove članove;
 • priprema i Skupštini podnosi na usvajanje predlog godišnjeg plana rada i finansijskog plana Udruženja;
 • inicira saradnju sa drugim organizacijama u Republici Srbiji kao i sa međunarodnim organizacijama;
 • inicira pristupanje Udruženja drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • obezbeđuje ostvarivanje prava uvida u dokumenta Udruženja u skladu sa Statutom;
 • obezbeđuje redovno informisanje članova o radu Udruženja;
 • obezbeđuje javnost rada;
 • raspolaže pokretnom i nepokretnom imovinom Udruženja;
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 24.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 25.

Sekretarijat

Sekretarijat je tehničko-administrativni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva utvrđenih ovim Statutom, kao i politika i odluka koje donese Upravni odbor.

Između dva zasedanja Skupštine, Sekretarijat je odgovoran Upravnom odboru i radi u skladu sa odlukama Upravnog odbora i Skupštine.

Sekretarijat upravlja nižim strateškim, odnosno operativnim pitanjima.

Sekretarijat ima mogućnost da Upravnom odboru i Skupštini predlaže dugoročne odluke i politike, o čemu odlučuje Upravni odbor, odnosno Skupština.

Sekretarijat se sastoji od osoblja potrebnog za neometani rad Udruženja.

Odabir članova Sekretarijata, njihov rad, nadležnosti i obaveze, ovlašćenja, trajanje mandata i način odlučivanja određuje Upravni odbor.

Rad Sekretarijata preciznije se definiše Pravilnikom o radu Sekretarijata.

Član 26.

Sektori

Udruženje ima osam sektora:

 • Sektor za interkulturnu edukaciju i komunikaciju;
 • Sektor za međunarodnu saradnju;
 • Sektor za preduzetništvo i međunarodnu ekonomiju;
 • Sektor za ekologiju i zaštitu životne sredine;
 • Sektor za kulturu i umetnost;
 • Sektor za demokratiju i ljudska prava;
 • Sektor za obrazovanje;
 • Sektor za turizam;

Sektori su radna tela Udruženja zadužena za sprovođenje programskih, strateških i radnih ciljeva u okviru tema kojim se bave.

Rukovodioci sektora su koordinatori sektora, koje bira i opoziva Upravni odbor.

U slučaju privremenog nepostojanja pozicije koordinatora sektora, Upravni odbor može preuzeti na sebe odgovornosti koordinatora tog sektora.

Rad sektora i koordinatora sektora preciznije se definiše Pravilnikom o radu sektora.

Član 27.

Za obavljanje drugih poslova za koje je potrebno stručno znanje, moguće je angažovanje lica koji nisu članovi Udruženja.

Angažovanje se vrši u skladu sa zakonom. O angažovanju odlučuju predsednik Udruženja ili Upravni odbor Udruženja.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 28.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine udruženja.

Član 29.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima i asocijacijama koje se bave istim ili sličnim delatnostima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 30.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Odluku o visini članarine i načinu prikupljanja donosi skupština.

Udruženje može pribavljati sredstva i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti utvrđenih ciljevima ovog Statuta.

Udruženje pribavlja sredstva pružanjem usluga.

Sponzorstva i donacije Udruženja, događaja koje Udruženje organizuje, projekata u kojima samostalno ili partnerski učestvuje Udruženje realizuju se na osnovu predloga o izboru potencijalnog sponzora/donatora koji može da dostavi svaki član Udruženja, a koje odobrava Upravni odbor na osnovu poslovnih planova Udruženja.

Ukupnom imovinom Udruženja raspolaže i upravlja Upravni odbor između dva zasedanja Skupštine na osnovu godišnjeg plana rada.

Prestanak rada Udruženja

Član 31.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja   

                                              

Član 32.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Prelazne i završne odredbe

Član 33.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 34.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

0 komentara na "Statut Udruženja Interkulturalis - IKU"

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website © Deboxd.
Skip to toolbar